Kleindierenvereniging RDB

Wie zijn wij?

Wat is de RDB ?
De RDB is een vereniging van fokkers van ras-zuivere konijnen, cavia’s, hoenders, dwerg­hoenders, sierduiven, water-en siervo­gels. De ruim 200 leden zijn af­kom­stig uit Lei­den, Noordwijk, Katwijk Lisse, Nieuw Vennep, Heemstede én om­liggende gemeenten.
De leden van onze vereniging besteden een deel van hun vrije tijd aan het houden, verzor­gen en fokken van genoemde dier­soorten die, ieder afzonderlijk, een grote ver­scheiden­heid van ras­sen en kleuren ken­nen. Voor al deze rassen en kleurslagen zijn standaardeisen opge­steld, waaraan de dieren zoveel mogelijk moe­ten voldoen, wil de fokker ze kun­nen instu­ren op een tentoonstelling. De­ze staan be­schre­ven in wat fok­kers de stan­daard noemen, een boek waarin alle erkende rassen van een diergroep staan beschreven. Er bestaat dus een standaard voor konij­nenrassen, een standaard voor hoen­derrassen, een stan­daard voor sier­duivenras­sen etc.

Onze hobby thuis
De klein-dierensport, zoals men deze vrijetijds­besteding ook wel noemt, is een hob­by waar­aan men thuis veel plezier kan beleven. In feite is men er het hele jaar mee be­zig. Vroeg in het voorjaar worden de fokpaartjes samenge­steld. Vol onge­duld wacht men op jongen of kuikens. Zijn deze eenmaal geboren dan is het zaak moeder en kroost een zo goed mo­gelijke ver­zorging te geven. Men ziet het kleine grut op­groeien, be­kijkt ze steeds weer met de vraag: “Zijn ze bezig uit te groeien tot een top dier, dat in alle opzich­ten voldoet aan eisen van de stan­daard?” Een­maal begonnen met deze hobby zal men er niet gauw van af stappen. Er groeit een band tussen de fok­ker en zijn dieren.

September-februari: tentoonstellingen!
Er worden in de periode september-februari in Nederland honderden tentoonstel­lingen gehou­den waar hobbydieren zoals de onze getoond en verge­leken worden. Dat kun­nen kleine ten­toon­stellin­gen zijn van een plaatse­lijke vereni­ging of grote landelijke ten­toonstellin­gen. U vindt een ten­toonstellings­ka­len­der op de web­site van de landelijke bond: www.kleindierliefhebbers.nl
De leden van de RDB wach­ten vol span­ning op hun jongdie­ren­keuring in sep­tember, waar keurmeesters een eer­ste be­oor­deling geven van de jonge dieren, een vóórselectie voor de vol­gende tentoon­stellin­gen.
In november houdt de RDB haar clubtentoon­stelling, waar de leden hun oude en jonge die­ren wederom aan keurmeesters ter beoordeling aan­bieden. Dat zijn spannende da­gen voor de fok­kers. Op de beoordelingskaarten lezen we hoe de beoordelingen van de jonge dieren en hun predikaten: U=uit­mun­tend, F=fraai, ZG=zeer goed, G=goed, V=vol­doende,  O=on­voldoende.

Landelijke fokkersblad
Onze hobby heeft ook een nationale en interna­tio­nale dimensie die vooral zichtbaar is in het landelijke blad.
„Kleindier Magazine : www.kleindiermagazine.nl

Nog vragen?
Mocht u nog vragen hebben over bijvoorbeeld:
• onze vereni­ging, lidmaatschap, contributie,
• hoe te beginnen met deze leuke hob­by,
• aan­koop van fokdieren,
• de verzorging of huisvesting van de dieren,
neem dan contact op met de secretaris van de vereniging.

Vereningings-secretariaat
Het secretariaat wordt voorlopig gedaan door Aad Glas: aadglas@quicknet.nl